ธนาคารเริ่มยกเลิกดอกเบี้ยคงที่ในครึ่งปีหลัง ควรต้องรีบซื้อบ้านหรือรอก่อนดี??ธนาคารเริ่มยกเลิกดอกเบี้ยคงที่ ครึ่งปีหลัง 2567 ต้องรีบซื้อบ้านหรือรอก่อนดี??

ถอดบทสัมพาษณ์จากผู้บริหารธนาคารหนึ่ง

จากทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ซึ่งมีการประเมินว่า คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) น่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ในการประชุมเดือน ส.ค.นี้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ “สินเชื่อที่อยู่อาศัย” ตามมา ซึ่งจะกระทบต่อค่าครองชีพที่สูงขึ้น จากการผ่อนชำระค่างวดที่เพิ่มขึ้น
สำหรับลูกค้าสัญญารายใหม่ หาก กนง.ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% กรณีวงเงินสินเชื่อบ้าน 1 ล้านบาท ยอดชำระ 4,500 บาทต่อเดือน จะส่งผลให้ยอดผ่อนชำระเพิ่มขึ้น 4-5% หรือประมาณ 250 บาทต่อเดือน ทำให้ยอดผ่อนเพิ่มขึ้นเป็น 4,750 บาทต่อเดือน

อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกค้าเดิมแม้ว่าจะมีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นทันที แต่จะไม่ได้รับผลกระทบในการผ่อนต่องวด เนื่องจากธนาคารมีการใส่ buffer การเคลื่อนไหวของดอกเบี้ยขึ้นและลงเข้าไปในการคำนวณดอกเบี้ยอีกราว 0.50-0.75% ไว้ตลอดอายุสัญญาอยู่แล้ว แต่ยอดในแต่ละงวดจะมีหักดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ทำให้หักเงินต้นลดลง ซึ่งหมายความว่าลูกหนี้ต้องผ่อนนานขึ้น

ทั้งนี้ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน โดยปกติจะเพิ่มขึ้นในสัดส่วนใกล้กันหรือเท่ากับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยน่าจะมีการปรับหลังธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายประมาณ 1-2 เดือน
สำหรับลูกค้ารายใหม่ที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย ยอมรับว่าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น และภาระค่างวดจะสูงขึ้น รวมถึงราคาบ้านที่มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นตามราคาวัสดุก่อสร้างที่ปรับสูงขึ้น และภายหลังจาก ธปท.ส่งสัญญาณดอกเบี้ยขาขึ้น เห็นว่าสถาบันการเงินปรับลดผลิตภัณฑ์ที่เสนออัตราดอกเบี้ยคงที่ (fixed rate) เช่นเดิมที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก ก็ทยอยหายไป และเหลือเสนอดอกเบี้ยคงที่ไม่เกิน 6-12 เดือน หรือพิจารณาเป็นรายกรณี
“หาก กนง.ปรับดอกเบี้ยขึ้น 0.25% แบงก์ก็ต้องปรับขึ้น 2 ขา ทั้งเงินกู้และเงินฝากขึ้นทั้งกระดาน การทำแคมเปญดอกเบี้ยคงที่จะน้อยลง เพราะยิ่ง fixed นานจะทำให้ต้นทุนแบงก์ยิ่งแพง ทำให้แบงก์จะเน้นปรับเป็นดกเบี้ยลอยตัว หรือ floating rate เพื่อรับกับเทรนด์ดอกเบี้ยขาขึ้น ในส่วนของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ก็ไม่ได้มีการทำแคมเปญดอกเบี้ยคงที่แล้ว”
ขณะที่สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์จะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงสินเชื่อบ้านใหม่ เนื่องจากต้นทุนของธนาคารสูงขึ้น และแหล่งเงินทุนมาจากฐานเดียวกันคือ เงินฝาก อย่างไรก็ดี โดยปกติสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์จะคิดอัตราดอกเบี้ยถูกกว่าสินเชื่อบ้านใหม่ เฉลี่ยประมาณ 0.50%

#ดอกเบี้ยบ้าน #ขึ้นดอกเบี้ย #ซื้อบ้าน

รีวิวสินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารกรุงไทยปี 2567รีวิวสินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารกรุงไทยปี 2567

จุดเด่นผลิตภัณฑ์
– ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 0.75% ต่อปี
– ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี
– วงเงินกู้บ้านสูงสุด 100%

อัตราค่าธรรมเนียมที่ควรทราบ
– MLR/MRR ต่อปี (ตามที่ธนาคารประกาศ)
– ยื่นกู้ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม
– ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ 2,500 บาท
– ค่าตรวจผลงานการก่อสร้างครั้งละ 400 บาท
– ไถ่ถอนเพื่อรีไฟแนนซ์ก่อน 3 ปี มีค่าธรรมเนียม 3% ของยอดหนี้คงเหลือ
– อัตราดอกเบี้ยสูงสุด MRR + 6.50% ต่อปี กรณีผิดนัดชำระหนี้สูงสุด 18.00% ต่อปี

ค่าติดตามทวงถามหนี้
– ไม่เกิน 50 บาท/บัญชี/รอบการทวงถามหนี้ (กรณีมีหนี้ค้างชำระ 1 งวด)
– ไม่เกิน 100 บาท/บัญชี/รอบการทวงถามหนี้ (กรณีมีหนี้ค้างชำระมากกว่า 1 งวด)
(กรณีมีหนี้ค้างชำระ หรือหนี้ที่ถึงกำหนดชำระสะสมไม่เกิน 1,000.-บาท จะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้)

คุณสมบัติผู้กู้
– มีเงินเดือน หรือรายได้ประจำที่แน่นอน หรือเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวที่สามารถจ่ายหนี้เงินกู้ได้
– เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ โดยการสมรส หรืออายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
– สามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้ร่วมที่น้อยที่สุดรวมกับระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินเกษียณตามอายุตามที่กฏหมายกำหนด ของอาชีพเฉพาะ เช่น อัยการ ผู้พิพากษา
– ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
– ผู้กู้ร่วมต้องมีความสามารถในการจ่ายเงินกู้ร่วมกับผู้กู้หลัก

เอกสารที่ใช้สมัคร
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
– สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส (ถ้ามี)
– สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
– สำเนา Statement ย้อนหลัง และ/หรือหลักฐานแสดงรายได้อื่นที่เชื่อถือได้ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม
– สำเนาโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิ์ห้องชุด (กรณีซื้อห้องชุดจากโครงการคอนโด) ที่ใช้เป็นหลักประกัน
– สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
– สำเนาหนังสือสัญญากู้ สำเนาหนังสือสัญญาจำนองหลักทรัพย์
– สำเนาใบเสร็จการชำระเงินเดือนล่าสุด หรือ Bank Statement การชำระบัญชีเงินกู้จากสถาบันการเงิน (กรณีปลูกสร้างบ้าน หรือเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินจากสถาบันการเงินอื่นและปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน)
– สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลน (พิมพ์เขียว) ที่จะปลูกบ้าน
ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (กรณีปลูกสร้างบ้าน หรือเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินจากสถาบันการเงินอื่นและปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน)

รายละเอียดเพิ่มเติม

#ธนาคารกรุงไทย #สินเชื่อบ้านกรุงไทย #กรุงไทย #สินเชื่อบ้าน2567 #KTB

สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ จากธนาคารกรุงไทยปี 2567รีวิวสินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยต่ำ จากธนาคารกรุงไทยปี 2567

TIMESTAMPS
0.01 Intro
0.37 จุดเด่นของสินเชื่อ
0.50 คุณสมบัติผู้กู้
1.35 อัตราดอกเบี้ย
3.53 สรุป
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
– ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 0.75% ต่อปี
– ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี
– วงเงินกู้บ้านสูงสุด 100%
ยื่นสมัครสินเชื่อ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567 และทำนิติกรรมจำนองภายใน 30 วัน

คุณสมบัติผู้กู้
-มีเงินเดือน หรือรายได้ประจำที่แน่นอน หรือเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวที่สามารถจ่ายหนี้เงินกู้ได้
-เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ โดยการสมรส หรืออายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
-สามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้ร่วมที่น้อยที่สุดรวมกับระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินเกษียณตามอายุตามที่กฎหมายกำหนด ของอาชีพเฉพาะ เช่น อัยการ ผู้พิพากษา
-ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
-ผู้กู้ร่วมต้องมีความสามารถในการจ่ายเงินกู้ร่วมกับผู้กู้หลัก

เอกสารที่ใช้สมัคร
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
-สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส (ถ้ามี)
-สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
-สำเนา Statement ย้อนหลัง และ/หรือหลักฐานแสดงรายได้อื่นที่เชื่อถือได้ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม
-สำเนาโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิ์ห้องชุด (กรณีซื้อห้องชุดจากโครงการคอนโด) ที่ใช้เป็นหลักประกัน
-สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
-สำเนาหนังสือสัญญากู้ สำเนาหนังสือสัญญาจำนองหลักทรัพย์
-สำเนาใบเสร็จการชำระเงินเดือนล่าสุด หรือ Bank Statement การชำระบัญชีเงินกู้จากสถาบันการเงิน (กรณีปลูกสร้างบ้าน หรือเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินจากสถาบันการเงินอื่นและปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน)
-สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลน (พิมพ์เขียว) ที่จะปลูกบ้าน
-ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (กรณีปลูกสร้างบ้าน หรือเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินจากสถาบันการเงินอื่นและปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน)

อัตราค่าธรรมเนียมที่ควรทราบ
-MLR/MRR ต่อปี (ตามที่ธนาคารประกาศ)
-ยื่นกู้ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม
-ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ ขั้นต่ำ 3,500 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
-ค่าตรวจผลงานการก่อสร้างครั้งละ 1,200 บาท
-ไถ่ถอนเพื่อรีไฟแนนซ์ก่อน 3 ปี มีค่าธรรมเนียม 3% ของยอดหนี้คงเหลือ
-อัตราดอกเบี้ยสูงสุด MRR + 6.50% ต่อปี กรณีผิดนัดชำระหนี้สูงสุด 18.00% ต่อปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

ช่องทางการติดตาม
www.tppattana.com

#ธนาคารกรุงไทย #สินเชื่อบ้านกรุงไทย #กรุงไทย #สินเชื่อบ้าน2567 #KTB
00:00 Introduction
00:12 อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไข
00:44 เนื้อหา

รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสิน 2567 ดอกเบี้ยต่ำ เริ่มผ่อนล้านละ 2,500!รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสิน 2567 ดอกเบี้ยต่ำ เริ่มผ่อนล้านละ 2,500!

รายละเอียด Product
1.รีไฟแนนซ์ปรกติ (จ่ายค่าจดจำนองเอง)
2.รีไฟแนนซ์ในยอดที่เกิน 1 ล้านและฟรี จดจำนอง
3.รีไฟแนนซ์ + กู้เพิ่มเติมเพื่ออุปโภคบริโภค

โปรโมชั่นดอกเบี้ยต้องยื่นกู้ภายใน 30/04/2567
และต้องทำนิติกรรมสัญญาให้เสร็จภายใน 31/05/2567

รายละเอียด

#รีไฟแนนซ์บ้าน #รีไฟแนนซ์บ้านออมสิน #รีไฟแนนซ์บ้าน2567 #ธนาคารออมสิน

รีไฟแนนซ์รถ ต่างจาก รีไฟแนนซ์บ้านไหม ช่วยประหยัดดอกเบี้ยไหม?รีไฟแนนซ์รถ ต่างจาก รีไฟแนนซ์บ้านไหม ช่วยประหยัดดอกเบี้ยไหม?

ตอบสั้นๆว่า “ไม่เหมือนกันครับ”
ถึงแม้ว่าจะชื่อว่า “รีไฟแนนซ์” เหมือนกันแต่ต้องบอกว่า
ทั้งวัตถุประสงค์การใช้งานสินเชื่อของการรีไฟแนนซ์บ้านกับรถ
กลับต่างกันอย่างมากเลยครับ

รีไฟแนนซ์บ้าน
เริ่มอธิบายจากการรีไฟแนนซ์บ้านกันก่อนนะครับ
การรีไฟแนนซ์บ้านคือการเปลี่ยนสินเชื่อกับธนาคารเดิมไปอีกธนาคารครับ
การเปลี่ยนในครั้งนี้หลักๆเราทำเพื่อ
ให้ดอกเบี้ยเรากลับมาถูกเหมือนช่วง 3 ปีแรกครับ
ซึ่งแน่นอนว่าพอดอกถูก เราก็จะประหยัดดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายมากขึ้น
และนอกจากนั้นการรีไฟแนนซ์ยังช่วยให้เราวางแผนในการผ่อนได้ด้วยคับ
เช่น อยากผ่อนนานขึ้นให้ค่างวดน้อยลง, อยากผ่อนสั้นลงให้หนี้จบไวๆ
หรือแม้กระทั่งรีำฟแนนซ์แลพะเอาเงินส่วนต่างออกมาใช้จ่าย แบบนี้ก็ได้ครับ

ดังนั้นการรีไฟแนนซ์บ้านจึงถือว่าเป็น option ที่สำคัญและมีประโยชน์มากๆครับ

ขั้นตอนการรีไฟแนนซ์บ้าน ต้องทำอะไรบ้าง? สรุปในคลิปเดียว

“รีไฟแนนซ์รถ”
ส่วนการรีไฟแนนซ์รถ จุดประสงค์หลักๆคือการกู้เพื่อเอาเงินก้อนออกมา
หรือรีไฟแนนซ์เพื่อให้ยืดระยะเวลาผ่อนให้ผ่อนได้นานขึ้นครับ
จะแตกต่างจากการรีไฟแนนซ์บ้านตรงที่ไม่ได้ทำให้เราประหยัดดอกเบี้ยคับ
แต่ก็ไม่ใช่ว่าการรีไฟแนนซ์รถจะเป็นเรื่องไม่ดีนะครับ
การรีไฟแนนซ์รถต้องบอกว่าเป็น option ที่สำคัญสำหรับคนที่ผ่อนรถอยู่
และต้องการเงินก้อนดอกเบี้ยต่ำมาใช้ในชีวิตประจำวัน
การรีไฟแนนซ์รถก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยครับ

#guruliving #รีไฟแนนซ์ #รีไฟแนนซ์รถ #รีไฟแนนซ์บ้าน

สรุปสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส 2567 ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนาน 40 ปีสรุปสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส 2567 ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนาน 40 ปี

สินเชื่อบ้านสุขสันต์
ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2567 – 30 ธันวาคม 2567
อนุมัติ และทำนิติกรรม ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567
(ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้
– เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น
– เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร จากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร
– เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้างอาคาร
– เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น

ระยะเวลาผ่อน
– ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

คุณสมบัติ
– เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป
– เป็นลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก
– ผู้กู้ต้องมีประวัติเป็นลูกหนี้ที่ดีกับสถาบันการเงินเดิม ไม่น้อยกว่า 12 เดือน และไม่ค้างชำระหนี้ตามที่ธนาคารกำหนด

#รีไฟแนนซ์2567 #รีไฟแนนซ์บ้านธอส #รีไฟแนนซ์ธอส #รีไฟแนนซ์บ้าน #รีไฟแนนซ์บ้านธอส #refinance

สินเชื่อเงินก้อนดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนล้านละ 5,000 จากธนาคารออมสิน | ไทรทองส่วนบุคคล2567สินเชื่อเงินก้อนดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนล้านละ 5,000 จากธนาคารออมสิน | ไทรทองส่วนบุคคล2567

วัตถุประสงค์
– เพื่อการอุปโภคบริโภค
– เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค)
– เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่ในการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ
– เพื่อนำไปชำระหนี้จากสถาบันการเงินอื่น ที่มีสถานะบัญชีปกติ หรือ หนี้อื่นที่มีหลักฐานชัดเจน

หลักประกัน
– ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บ้าน ทาวโฮม ตึกแถว อาคารพาณิชย์
– ห้องชุด
– ที่สวน ที่ไร่ ที่นา
-กรณีใช้ที่ดิน

มีหลักเกณฑ์ดังนี้
(1) เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่น
(2) ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า-ออกได้สะดวก
(3) กรณีหลักประกันที่เป็นที่ดิน หรือที่สวน ที่ไร่ ที่นา ต้องไม่มีลักษณะเป็นที่รกร้างว่างเปล่า

คุณสมบัติ
เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน
มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินคืน ต้องไม่เกิน 65 ปี

#สินเชื่อส่วนบุคคล #สินเชื่อออมสิน #กู้เงินออมสิน #ธนาคารออมสิน #กู้เงิน #ออมสิน

รวม 3 แอปเงินกู้ถูกกฎหมาย สมัครง่าย รู้ผลเร็ว ปลอดภัย 100%รวม 3 แอปเงินกู้ถูกกฎหมาย สมัครง่าย รู้ผลเร็ว ปลอดภัย 100%

0:00 intro
0:54 เงินกู้นอกระบบ
2:05 Line BK
3:47 Dolfin Money By Kbank
5:14 Xpress Loan กสิกรไทย
6:59 สรุปก่อนกู้เงินออนไลน์

สวัดดีครับผมวิน Guru Living ครับ ในภาวะเศษรษกิจแบบนี้นะคับ ต้องบอกว่าเริ่งสภาพคล่องทางการเงินในแต่ละเดือนเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับ

และถ้าเกิดว่าในช่วงเวลาแบบนี้เรามีความต้องการจะใช้เงินก้อนที่มันเร่งด่วนมากๆขึ้นมาจริงๆ เราจะไปหาเงินก้อนจากที่ไหนดี

หนี้นอกระบบ?

ต้องบอกว่าหนี้ระบบหรือเงินกู้นอกระบบเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมแยากให้ทุกคนหลีกเลี่ยงเป็นอย่างมากเลยนะครับ เพราะนอกจากจะไม่ได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายแล้ว การคิดดอกเบี้ยยังโหดมากๆเลยนะครับ

ดอกเบี้ยของเงินกู้นอกระบบส่วนมากจะอยู่ที่ 20% ต่อเดือนครับฟังไม่ผิดครับ 20% ต่อเดือนหรือประมาน 240% ต่อปี ดอกเบี้ยเยอะขนาดนี้ผมต้องบอกเลยนะครับว่า ถ้าเราก้าวขาเข้ามาในวงจรหนี้นอกระบบแล้วเนี่ย การที่จะหลุดออกไปได้เนี่ยยากมากๆเลยนะครับ

ดังนั้นวันนี้ครับผมเลยอยากมาแนะนำ App ยืมเงินออนไลน์ถูกกฎหมาย ย้ำนะครับว่า App ทั้งหมดที่แนะนำในคลิปนี้มีกฎหมายคุ้มครองดูแลลูกหนี้อย่างเราและการคิดดอกเบี้ยก็เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทยครับ

1. Line BK

ยืมเงินผ่านไลน์ ไม่ต้องมีเงินเดือนก็กู้เงินได้ สินเชื่อรูปแบบใหม่จาก LINE BK

เริ่มต้นจาก Line BK ก่อนครับต้องบอกว่านี่เป็นการให้บริการทางการเงินรูปแบบใหม่จากบริษัทยักษ์ใหญ่ 2 บริษัทมาร่วมมือกันครับคือบริษัท LINE x KBANK ที่ออกสินเชื่อวงเงินพร้อมใช้เพิ่มสภาพคล่องให้ลูกค้าที่ต้องการเงินก้อนครับ

จุดเด่น
-วงเงินให้ยืมพร้อมใช้ ไม่กดเงินออกมายังไม่มีดอกเบี้ย
-ผ่อนนาน 60 งวด
– อัตราดอกเบี้ยปกติ สูงสุด 25% ต่อปี
– ไม่มีรายได้ประจำก็ยืมได้ การทำ Transaction เงินเข้าออก

2. Dolfin Money By KBANK

กู้เงินยังไงให้ได้ภายใน 5 นาที กับ Dolfin Money | KBank

ต่อมาเป็นสินเชื่อ Dolfin Money By Kbank นะคับ ซึ่งก็เป็น App ให้บริการการเงินรูปแบบใหม่ที่มาจากการจับมือกับของสองบริษัทครับคือ Central JD Fintech x KBANK
จับมือกันให้บริการสินเชื่อรูปแบบใหม่ขึ้นมาครับ

จุดเด่น
-วงเงินให้ยืมพร้อมใช้ ไม่กดเงินออกมายังไม่มีดอกเบี้ย
– อนุมัติไวสุดภายใน 5 นาทีถ้าเอกสารครบ
– อัตราดอกเบี้ยปกติ สูงสุด 25% ต่อปี
– อาชีพอิสระ เจ้าของกิจการสามารถกู้ได้

3.Xpress Loan KBANK

รีวิวสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan สินเชื่อเงินก้อนสมัครง่ายผ่าน K PLUS 15 นาทีรับเงิน

และสุดท้ายครับเป็นสินเชื่อ Xpress Loan จากธนาคารกสิกรไทยครับซึ่งเราสามารถกู้เงินผ่าน App KPlus ได้เลยนะครับ

จุดเด่น
ที่มีเงินเดือนเริ่มต้น 7,500 บาท ก็สมัครได้
. สมัครง่าย ใช้เอกสารน้อย ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือไม่ต้องใช้บุคคลมาค้ำประกัน
สามารถสมัครได้ด้วยตัวเองผ่าน K PLUS อนุมัติเร็วสุด 15 นาที

*** ช่วงนี้มีโปรโมชันพิเศษด้วยดอกเบี้ยต่ำสุดแค่ 15 % ต่อปีเอง สำหรับคนที่สมัครภายในวันที่ 31/12/2567

สินเชื่อทุกตัวที่ผมเอามาแนะนำทุกคนในวันนี้ย้ำว่าเป็นสินเชื่อในระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกตัวนะครับ ดังนั้นการกู้ยืมเงินทุกครั้งพวกเราก็สบายใจหายห่วงได้ครับ

มีเรื่องที่ผมอยากอธิบายให้ทุกคนฟังก่อนนะครับถึงแม้สินเชื่อบางตัวจะบอกว่าอาชีพอิสระจะขอกู้ได้ แต่ในบางเคสอาจมีการเรียกเอกสารรายได้เพิ่มเติมประกอบการพิจารณานะครับ ซึ่งถ้าเขาเรียกเราก็แค่ upload ข้อมูลเพิ่มลงไปใน App ครับ

ส่วนใครที่วันนี้มีประวัติการค้างชำระหรือที่เรียกว่าติด Black list ครับผมต้องบอกว่าอาจจะไม่สามารถกู้ได้นะครับ เพราะว่ายังไงก็ตามครับ การกู้เงินที่ถูกกฎหมายจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรครับ ซึ่งถ้าวันนี้เครดิตเรายังไม่ดี มีประวัติการค้างชำระ ก็เป็นเรื่องยากมากๆที่จะกู้ผ่านนะครับ อันนี้ต้องเข้าใจตรงกันก่อนครับ

#appกู้เงิน #เงินกู้ #สินเชื่อ #linebk #xpressloan #dolfinmoney

ถ้าพักชำระหนี้แล้ว จะทำให้เครดิตเราเสียไหม?ถ้าพักชำระหนี้แล้ว จะทำให้เครดิตเสียไหม?

จากประกาศจากธนาคารแห่งประเทศไทย เดือน กรกฎาคม 2567

– พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เริ่มตั้งแต่งวดการชำระหนี้เดือนกรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป
– สำหรับลูกหนี้ SMEs และ ลูกหนี้รายย่อย (ทั้งที่เป็นนายจ้างและลูกจ้าง)
– เมื่อหมดระยะพักหนี้ สถาบันการเงินจะไม่เรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างอยู่ในทันที

อ่านรายละเอียดมาตรการ คลิก ➡

ช่องทางติดต่อผู้ให้บริการทางการเงินโดยตรง ที่
หรือศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) 📞 โทร. 1213

จากการที่ภาครัฐได้ยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงสุด 10 จังหวัด เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยจำกัดการเคลื่อนย้ายและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้มีผู้ได้รับผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะกับกลุ่มธุรกิจและลูกหนี้ที่มีฐานะการเงินเปราะบางมาตั้งแต่การระบาดของโควิด 19 ระลอกก่อน และได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อเยียวยาด้านรายได้อย่างเร่งด่วนให้กับผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือที่ตรงจุด

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ ตระหนักถึงความเดือดร้อนของลูกหนี้และเห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินเพิ่มเติมให้แก่ลูกจ้างและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบให้ตรงจุดและทันการณ์ จึงเห็นร่วมกันที่จะออกมาตรการเร่งด่วนด้วยการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ลูกหนี้ SMEs และรายย่อย เป็นระยะเวลา 2 เดือนให้กับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง คือ ลูกหนี้ทั้งที่เป็นนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการทั้งในพื้นที่ควบคุมฯ และนอกพื้นที่ควบคุมฯ ที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการของทางการ เริ่มตั้งแต่งวดการชำระหนี้เดือนกรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เมื่อหมดระยะเวลาพักชำระหนี้แล้ว สถาบันการเงินจะไม่เรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างอยู่ในทันที เพื่อไม่ให้เป็นภาระหนักกับลูกหนี้

สำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยอ้อม คือ ลูกหนี้ที่ยังเปิดกิจการได้ แต่รายได้ลดลงจากมาตรการควบคุมการระบาดของภาครัฐ สถาบันการเงินจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ตามความจำเป็นและสอดคล้องกับสถานการณ์ของลูกหนี้

การให้ความช่วยเหลือตามแนวทางข้างต้น ลูกหนี้สามารถติดต่อกับสถาบันการเงินเจ้าหนี้เพื่อแสดงความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ทั้งนี้ หากลูกหนี้สามารถให้ข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนถึงผลกระทบของกิจการหรือการจ้างงาน จะทำให้การพิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยเจ้าหนี้สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ การพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้มาตรการนี้ เป็นเพียงการเลื่อนการชำระออกไป ลูกหนี้ที่ยังมีศักยภาพและสามารถชำระหนี้ได้ จึงควรชำระหนี้ต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ภาระหนี้ในอนาคตเพิ่มขึ้นสูงเกินจำเป็น เช่นเดียวกับลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอยู่ก่อนหน้า ที่ควรดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและยั่งยืนกว่า

อนึ่ง การพักชำระหนี้ภายใต้มาตรการนี้ เป็นการให้ความช่วยเหลือขั้นต่ำ สถาบันการเงินสามารถช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงได้มากขึ้นตามความเหมาะสม

ธปท. และทุกสมาคมฯ รวมถึงสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ จะร่วมกันเร่งรัดและผลักดันการให้ความช่วยเหลือจากมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ธปท. ได้ขอให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน (nonbank) ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ไปพร้อมกัน เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบให้ได้มากที่สุด ดังนั้น ขอให้ลูกหนี้ที่ประสบปัญหารีบติดต่อผู้ให้บริการทางการเงินที่ใช้บริการอยู่เพื่อรับความช่วยเหลือ และหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อผู้ให้บริการทางการเงินโดยตรง หรือศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร 1213

#พักชำระหนี้ #พักชำระหนี้2567 #พักหนี้ #มาตราการพักชำระหนี้

ไทยพาณิชย์พักชำระหนี้บ้าน 2567 #Shorts#Shorts ไทยพาณิชย์พักชำระหนี้บ้าน 2567 และลดดอกเบี้ยสินเชื่อ ช่วยเหลือลูกค้า

ชมคลิปเต็มที่ :

สรุปมาตราการพักชำระหนี้บ้านและลดดอกเบี้ยปี 2567 จากธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

2024 มาตราการพักชำระหนี้ช่วยเราจริงหรือเปล่า?

ไทยพาณิชย์ออกมาตรการช่วยเหลือระยะ 3 ช่วยลูกค้าจากผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่

ตามที่สถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจไทย ซึ่งส่งผลต่อสภาพคล่องแก่ลูกค้าธุรกิจและลูกค้ารายย่อยของธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์จึงได้ขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือระยะ 3 เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจให้กับลูกค้าจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 โดยมีมาตรการดังนี้

มาตรการลดดอกเบี้ยสูงสุด มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563
บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ทุกประเภท ลดดอกเบี้ยจาก 18% เป็น 16%
สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash และสินเชื่อบุคคล Speedy Loan ลดดอกเบี้ยจาก 28% เป็น 25%

มาตรการเพิ่มเติมสำหรับสินเชื่อแต่ละประเภท

บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ทุกประเภท
ลูกค้าสามารถผ่อนเงินต้นค้างชำระ ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12% ต่อปี นาน 48 เดือน (ยกเว้นบัตร JCB และรายการใช้จ่ายที่ขอใช้บริการดีจังแบ่งชำระรายเดือน)

สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash
ลูกค้าสามารถผ่อนเงินต้นค้างชำระ ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 22% นาน 48 เดือน (ยกเว้นรายการใช้จ่ายที่ขอใช้บริการดีจังแบ่งชำระรายเดือน)

สินเชื่อบุคคล Speedy Loan
ลูกค้าสามารถปรับลดอัตราผ่อน 30% ของอัตราผ่อนเดิม ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 22% ต่อปี

สินเชื่อรถยนต์
ลูกค้าสามารถพักชำระค่างวด 3 เดือน หรือ ปรับลดอัตราผ่อน และขยายระยะเวลาผ่อน

สินเชื่อบ้าน
ลูกค้าสามารถพักชำระค่างวด 3 เดือน หรือ พักชำระเงินต้น 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ตามความเหมาะสม หรือ ปรับลดอัตราผ่อน และขยายระยะเวลาผ่อน

สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย (ยอดขายไม่เกิน 75 ล้านบาทต่อปี)
ลูกค้าสามารถพักชำระค่างวดสูงสุด 3 เดือน หรือ ปรับลดอัตราผ่อน และขยายระยะเวลาผ่อน
เงื่อนไข
1.ระยะเวลาผ่อนผันการชำระหนี้ ดอกเบี้ยยังคงคำนวณตามเงินต้นที่คงเหลืออยู่
2. เกณฑ์การอนุมัติเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารจะพิจารณาจากความจำเป็น และความเหมาะสมจากธนาคารอีกที

ลูกค้าที่เข้าร่วมนะวันที่ 1 มีนาคมปี 2563 จะต้องไม่เป็นหนี้ npl หรือค้างชำระ เงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน

#SCBพักชำระหนี้ #ไทยพาณิชย์พักชำระหนี้ #SCBพักหนี้ #ไทยพาณิชย์ #พักชำระหนี้ #shorts