สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ จากธนาคารกรุงไทยปี 2567รีวิวสินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยต่ำ จากธนาคารกรุงไทยปี 2567

TIMESTAMPS
0.01 Intro
0.37 จุดเด่นของสินเชื่อ
0.50 คุณสมบัติผู้กู้
1.35 อัตราดอกเบี้ย
3.53 สรุป
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
– ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 0.75% ต่อปี
– ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี
– วงเงินกู้บ้านสูงสุด 100%
ยื่นสมัครสินเชื่อ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567 และทำนิติกรรมจำนองภายใน 30 วัน

คุณสมบัติผู้กู้
-มีเงินเดือน หรือรายได้ประจำที่แน่นอน หรือเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวที่สามารถจ่ายหนี้เงินกู้ได้
-เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ โดยการสมรส หรืออายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
-สามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้ร่วมที่น้อยที่สุดรวมกับระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินเกษียณตามอายุตามที่กฎหมายกำหนด ของอาชีพเฉพาะ เช่น อัยการ ผู้พิพากษา
-ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
-ผู้กู้ร่วมต้องมีความสามารถในการจ่ายเงินกู้ร่วมกับผู้กู้หลัก

เอกสารที่ใช้สมัคร
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
-สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส (ถ้ามี)
-สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
-สำเนา Statement ย้อนหลัง และ/หรือหลักฐานแสดงรายได้อื่นที่เชื่อถือได้ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม
-สำเนาโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิ์ห้องชุด (กรณีซื้อห้องชุดจากโครงการคอนโด) ที่ใช้เป็นหลักประกัน
-สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
-สำเนาหนังสือสัญญากู้ สำเนาหนังสือสัญญาจำนองหลักทรัพย์
-สำเนาใบเสร็จการชำระเงินเดือนล่าสุด หรือ Bank Statement การชำระบัญชีเงินกู้จากสถาบันการเงิน (กรณีปลูกสร้างบ้าน หรือเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินจากสถาบันการเงินอื่นและปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน)
-สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลน (พิมพ์เขียว) ที่จะปลูกบ้าน
-ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (กรณีปลูกสร้างบ้าน หรือเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินจากสถาบันการเงินอื่นและปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน)

อัตราค่าธรรมเนียมที่ควรทราบ
-MLR/MRR ต่อปี (ตามที่ธนาคารประกาศ)
-ยื่นกู้ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม
-ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ ขั้นต่ำ 3,500 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
-ค่าตรวจผลงานการก่อสร้างครั้งละ 1,200 บาท
-ไถ่ถอนเพื่อรีไฟแนนซ์ก่อน 3 ปี มีค่าธรรมเนียม 3% ของยอดหนี้คงเหลือ
-อัตราดอกเบี้ยสูงสุด MRR + 6.50% ต่อปี กรณีผิดนัดชำระหนี้สูงสุด 18.00% ต่อปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

ช่องทางการติดตาม
www.tppattana.com

#ธนาคารกรุงไทย #สินเชื่อบ้านกรุงไทย #กรุงไทย #สินเชื่อบ้าน2567 #KTB
00:00 Introduction
00:12 อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไข
00:44 เนื้อหา